เจียไต๋แฟร์ Chia Tai Fair Miracle Of Seed 9-18 Jan 2015

กลับมาอีกครั้ง กับงานเกษตรแฟร์ที่ทุกคนรอคอย Chia Tai Fair 2015  … มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ 9-18 ม.ค. 2558  ณ ชนม์เจริญฟาร์ม ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Comments are closed.